मला एक दिवस माझ्या बाबांना भेटायचयं....


मला एक दिवस माझ्या बाबांना भेटायचयं,
खेळायचयं हसायचयं आणि त्याना बीलगायचयं.
मनं कितीही उदास असले तरी मला हसयचयं,
जरी भरलं पोट तरीही पुन्हा ते भरायचयं.

मला एक दिवस माझ्या बाबांना भेटायचयं....

ऊन आले की वाटते बाबा मला सावली करतील,
ठेच लागली की वाटते बाबा माझा हात धरतील.
गर्दीमध्ये बाजारात पुन्हा फिरायचयं,
आज मात्र बाबाचा हात धरायचयं.

मला एक दिवस माझ्या बाबांना भेटायचयं....

मी वाट पाहतोय त्या दिवसाची,
मागणी घालतोय देवा मी नवसाची.
डोळे भरुन त्याना पुन्हा पहायचयं,
मांडीवर डोके ठेऊन मनं भरुन रडायचयं.

मला एक दिवस माझ्या बाबांना भेटायचयं....

तो एक दिवस देशील का देवा?
देईन तुला हवे ते मागशील तेव्हा,
त्याच्या तोंडून मला माझ नाव ऐकाचयं,
आणि त्या हाकेला मला एकदा हो म्हनायचयं,

मला एक दिवस माझ्या बाबांना भेटायचयं....

या लेकराची हाक ऐक ना बाबा,
आई आणि बारकू साठी तरी ये ना बाबा.
मला पुन्हा एकदा अ ब क ड शिकायचयं,
तुम्ही रागवाल म्हणून मला पूर्ण आभ्यास करायचयं.

मला एक दिवस माझ्या बाबांना भेटायचयं....

मी आता तुम्हाला खाऊ नाही मागनार,
नाही रडनार आणि दुध सांडनार.
आई समोर एकदा मला तुम्हाला आणायचयं,
बारकु आणि मला तुमच्या समेत खेळायचयं.

मला एक दिवस माझ्या बाबांना भेटायचयं....

जाताना मला सांगुन का नाही गेलात?
वाट पाहिली किती मी तुम्ही परत नाही आलात.
आज तुम्हाला हे परत विचारयचयं,
आतुर आहे मी उत्तर तुम्ही द्यायचयं,

मला एक दिवस माझ्या बाबांना भेटायचयं....

मला आहे विश्वास तुम्ही नाही येनार,
मग सांगा बाबा आम्हाकडे कोन बघनार?
ठरवले आहे तुम्ही आम्हाला फक्त वरुन बघायचयं,
कसे जगतो तुमच्या शिवाय हे देवाला सांगायचयं.

मला एक दिवस माझ्या बाबांना भेटायचयं....

निघतो आता मी आई वाट पाहत आहे,
तुमच्यासाठी आणलेला हार मी वाहत आहे.
पण मला पुन्हा एकदा विचारायचयं,
आपली भेट कधी होईल हे ठरवायचयं.

मला एक दिवस माझ्या बाबांना भेटायचयं....!


टिप्पणी पोस्ट करा Blogger

 
Top