१       रुक्मीणीने पण केला क्रुष्णालाचं वरीन
   ----------  रावांच्या साथीनं आदर्श संसार करीन
२ नव्या आयुष्याची नवी नवी गाणी
   --------- च्या घराण्यात ---------- रावांची झाले मी राणी
३       पतिव्रतेचा धर्म नम्रतेने वागते
   ---------- रावाचं नाव घेऊन आशीर्वाद मागते
४  सुगंधात न्हाल्या दिशा धुंद दाही
    ---------- रावाचं नाव ह्ळुच ओठी येई
५    हिरव्या साडीला पिवळा काठ जरतारी
    ------ रावांचे नाव घेते, शालू नेसून भरजरी
६     शिंपल्यात सापडले माणिक मोती
    ------ रावांच्या जीवनात झाले मी सारथी
७         महादेवाला बेल,विष्णूला तूळ्स
    ------ रावांचे नाव घ्यायला कसला हो आळस
८         आंनदाने भरला दिन हा लग्नाचा
    ----- रावांना घास देते गोड जिलेबीचा
९         मनाच्या व्रुंदावनात आंनद डोलते भावनेची तुळस
    ----- रावांच्या साथीने संसार मंदिरावर सुखाचा कळ्स
१०         आई-वडील सोडताना, पाऊल होतात कष्टी
    ----- रावांच्या संसारात करीन मी सूखाची व्रुष्टी
११         सासूबाई आहेत प्रेमळ, जाऊबाई आहेत हौशी
    ----- रावांचे नाव घेते लग्नाच्या दिवशी
१२         सुवर्णाची अंगठी, रुप्याचे पैजंण
    ----- रावांचे नाव घेते ऐका सारेजण
१३         सासरचे निराजंन माहेरची फुलवात
    ----- रावांचे नाव घेण्यास करते सुरुवात
१४         जन्म दिला मातेने, पालन केले पित्याने
    ----- रावांचे नाव घेते पत्नी या नात्याने
१५         माहेर जणू गंगा, सासर जणू सागर
    त्यातच एकरुप ----- रावांचे सूख निर्झर
१६         आकाशाच्या अंगणात ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश
    ----- रावांचे नाव घेऊन करते हो ग्रुहप्रवेश
१७         पायातल्या जोडव्यात माहेरची स्म्रुती
    ----- रावांच्या स्नेहाने गेली माझी भिती
१८         सत्य प्रुथ्वीचा आधार, सूर्य स्वर्गाचा आधार
    यज्ञ देवतांचा आधार ----- राव माझे आधार
१९          मंगळ्सूत्रात राहे सासरची प्रीती
     ----- रावांचे नाव घेऊन समाधान चित्ती
२०          पित्याचे कर्तव्य संपले, कर्तव्याला माझ्या सुरूवात
     ----- रावांचे सह्कार्य लाभो, माझ्या भावी जीवनात
  गजाननाची क्रुपा, गुरुंचा आशीर्वाद
----- रावांचे नाव घ्यायला आज करते सुरुवात
२२ सुर्यबिंबाचा कुंकुम तिलक, प्रुथ्वीच्या भाळी
----- रावांचे नाव घेते ------ च्यावेळी
२३संसाराच्या देव्हा-यात उजळ्तो नंदादीप समाधानाचा
----- रावांचे नाव घेऊन, मागते आशिर्वाद अखंड सौभाग्याचा
२४   स्वर्गाच्या नंदनवनात सुवर्णाच्या केळी
----- रावांचे नाव घेते, मंगळागौरीच्यावेळी
२५    रुप्याच्या वाटीत सोन्याचा चमचा
-----रावांचे नाव घेते मिळो आशिर्वाद तूमचा
२६     नाही मोठेपणाची अपेक्षा, नाही दौलतीची इच्छा
----- रावांच्या संसारी आपणा सर्वाच्या शुभेच्छा
२७     मानवी जीवनाचा आहे परमेश्वर शिल्पकार
----- रावांच्या रुपाने झाला साक्षात्कार
२८     हिमालय पर्वतावर शंकर-पार्वतीची जोडी
----- रावांच्या जीवनात आहे मला गोडी
२९     सर्वाना नमस्कारासाठी जोडते हो हात
----- रावांचे नाव घेते पण सोडा माझी वाट
३०     भरलेल्या पंगतीत रांगोळी काढली चित्रांची
----- रावांच्या साथीला बसली पंगत मित्रांची
३१     जडवाचे मंगळसूत्र सोन्याने मढविले
----- रावांच्या नावाकरीता एवढे का अडविले
३२     शंकराच्या पिंडीवर बेलाचे पान
----- रावांचे नाव घेते राखुन सर्वांचा मान
३३     आत्मरुपी करंडा, देहरुपी झाकण
----- रावांचे नाव घेऊन बांधते मी कंकण
३४     कुलीन घराण्यात जन्मले, कुलवान घराण्यात पडले
----- रावांच्या जीवावर भाग्यशाली झाले
३५     माहेरच्या ओढीने डोळे येतात भरुन
----- रावांच्या संसारात मन घेते वळून
३६     लग्नाचे बंधन, जन्माच्या गाठी
----- रावांचे नाव घेते तुमच्यासाठी
३७     संसाररुपी कादंबरीचे उघडले पहिले पान
----- रावांचे नाव घेऊन तुमचा करीते मान
३८     लक्ष्मी शोभते दागदागिन्यांनी, विद्या शोभते विनयाने
----- रावांचे नाव घेते तुमच्या आग्रहाने
३९     संसाररुपी सागरात प्रेमरुपी सरोवर
आयुष्याचा प्रवास करते ------ रावांबरोबर
४०     नाव घ्या नाव घ्या आग्रह असतो सर्वांचा
----- रावांचे नाव असते ओठांवर, पण प्रश्न असतो उखाण्याचा
४१  सुखी संसारात हवी विश्वासाची जोड
----- रावांचे नाव घेते, घास घालून तोंड करते गोड
४२ अरुणासह ऊषा आली, सोनियाची प्रभा पसरली
----- रावांचे नाव घ्यायला मी नाही विसरली
४३ नाशिकची द्राक्षे, नागपूरची संत्री
आजपासून मी झाले ----- रावांची ग्रुहमंत्री
४४ शब्द तिथे नाद कवी तिथे कविता
----- रावांची जोड जणू सागर आणि सरिता
४५   नव्या दिशा, नव्या आशा, नव्या घरी पर्दापण
----- रावांच्या जीवनात माझे सर्वस्व अर्पण
४६     चंदनाच्या झाडावर बसला मोर
----- रावांच्या जीवावर मी आहे थोर
४७     चंद्राचा उदय, समुद्राला भरती
----- रावांच्या शब्दांनी सारे श्रम हरती
४८     सूख समाधान तिथे लक्ष्मीचा वास
----- रावांना देते मी जिलेबीचा घास
४९     पदस्पर्शाने लंवडते उंबरठ्यावरलं माप
----- रावांची भाग्यलक्ष्मी म्हणुन ग्रुहप्रवेश करते आज
५०     घराला असावं अंगण, अंगणात डोलावी तूळस
----- रावांच्या जीवनात चढवीन आंनदाचा कळस
५१     सूख दू:खाच्या धाग्यांनी जीवन वस्त्र विणले
----- रावांच्या सहवासात भाग्य माझे हसले
५२     अंलकारात अंलकार मंगळसूत्र मूख्य
----- रावांचा आनंद हेच माझे सौख्य
५३     मंगळ्सूत्र हा सौभाग्याचा अंलकार
----- रावांच्यासह ध्येय, आशा होवोत साकार
५४     आकाशाच्या पोटी चंद्र, सूर्य, तारांगणे
----- रावांचे नाव घेते तूमच्या म्हणण्याप्रमाणे
५५     नीलवर्ण आकाशात चमकतात तारे
----- रावांचे नाव घेते लक्ष दया सारे
५६     सांयकाळ्चे वेळी नमस्कार करते देवाला
----- रावांचे नाव घेताना आनंद होतो मनाला
५७     इग्रंजी भाषेत चंद्राला म्हणतात मून
----- रावांचे नाव घेते ----- ची सून
५८     खडीसाखरेचा खडा खावा तेव्हा गोड
----- रावांचे नाव अम्रुतापेक्षा गोड
५९     इग्रंजी भाषेत आईला म्हणतात मदर
---- रावांचे नाव घेते सोडा माझा पदर
६०     फुलात फुल जाईचे फुल
----- रावांनी घातली मला भूल
६१  साता जन्मीची पूण्याई फळाला आली आज
----- रावांच्या हाताने ल्याले मंगळ्सुत्राचा साज
६२ पत्रिका जुळ्ल्य़ा योग आला जूळून
----- राव पती मिळावे म्हणून नवस केला कुलदेवतेला स्मरुन
६३  संसार सागरात प्रीतीच्या लाटा
----- रावांच्या सुखदु:खात उचलीन मी अर्धा वाटा
६४  आईवडिलांच्या आशिर्वादाने आला भाग्याचा दिवस
-----राव पति मिळावे म्हणुन कुलदेवतेला केला नवस
६५    सीतेची पतिभक्ती, सावित्रीचा निग्रह
----- रावांचे नाव घेण्यास नको मला आग्रह
६६     लाल चूटूक मेंदी, हिरवागार चुडा
----- रावांसाठी जीव झाला माझा वेडा
६७     आनंदाच्या लाटांनी भरले मानस सरोवर
आयुष्याचा प्रवास करीन ----- रावांच्या बरोबर
६८     आकाशात चमकतो तारा, अंगठीत चमकतो हिरा
----- राव पति मिळाले हाच भाग्योदय खरा
६९     सोन्याच्या साखळीत खुलतात काळे मणी
----- राव झाले माझ्या सौभाग्याचे धनी
७०     मनोभावे प्रार्थना करुन पुजला गौरीहर
----- रावांचा सहवास लाभो जन्मभर
७१     प्रेमाचा दिला हुंडा, मानाची केली करणी
जीवनाचे पूष्प वाहिले ----- रावांच्या चरणी
७२     चांदीच्या ताटात पक्वानांची रास
----- रावांना देते लाडूचा घास
७३     रंगबेरंगी रांगोळ्यांनी पंगतीला शोभा येते
लाडूचा गोड घास ----- रावांना देते
७४     मंगळागौरीची पूजा मनोभावे करते
----- रावांसाठी दीर्घायुष्य मागते
७५     चंद्राच्या महालात रोहिणीची चाहूल
----- रावांच्या जीवनात टाकते पहिले पाऊल
७६     नातेवाईक जमले केले मोलाचे आहेर
----- रावांच्या सहवासासाठी सोडले मायेचे माहेर
७७     उंबरठयावरचं माप पायांनी लोटते
----- रावांच्या घरात भाग्याने प्रवेश करते
७८     आई, बाबा येते आशीर्वाद दयावा
----- रावांचा सहवास जन्मभर लाभावा
७९     ----- रावांच्या बरोबर मन गेले गांगरुन
आईबाबांच्या आशिर्वादाची शाल घेते पांघरुन
८०     मोत्याची माळ, सोन्याचा साज
----- रावांचे नाव घेते मंगळागौर आहे आज
८१ मंगळागौरी माते नमन करते तुला
----- रावांचे अखंड सौभाग्य लाभू दे मला
८२ दिवाळीच्या सणाला दिव्यांच्या पंक्ती
----- रावांना ओवाळते मंगल आरती
८३    थोर कुळांत जन्मले, सुसंस्कारात वाढले
----- रावांच्या जीवावर भाग्यशाली झाले
८४    सर्व सणामध्ये दिवाळीचा सण मोठा
----- रावांच्या सहवासात आनंदाला नाही तोटा
८५    मखमली हिरवळीवर पाखरांचा थवा
----- रावांच्या संसारात लावीन दिप नवा
८६     संसाराच्या वेलीवर फुलले नवे फुल
----- रावांना लागली बाळाची चाहूल
८७     फुलांच्या सोडल्या माळा, जागोजागी लावले आरसे
----- रावांच्या बाळाचे आज आहे बारसे
८८     गुलाबांचा ताटवा, लतांचा कुंज
----- रावांच्या बाळाची आज आहे मौंज
८९     गोकुळात आला क्रुष्ण, सर्वांना झाला हर्ष
----- रावांच्या बाळाला लागले पहिले वर्ष
९०     सोन्याची घुंगरं, चांदीच्या वाळ्या
सोनार घडवी दागिने ----- रावांच्या बाळाला
९१     वरातीच्या मिरवणूकीत सनईचे करुण सूर
----- रावांच्या बरोबर जातांना मनात होते हूरहूर
९२     दाराच्या चौकटीला गणपतीचं चित्र
----- रावांच्या मुळे मिळालं सौभाग्याचं मानपत्र
९३     अंबाबाईच्या देवळासमोर ह्ळ्दीकुंकवाचा सडा
-----रावांच्या नावावर भरते लग्नचुडा
९४     आला श्रावणमास, पाऊस पडला शेतात
----- रावांचे नाव घेते धनधान्यसंपन्न घरात
९५     शरदाचे चांदणे, मधुवनी फुले निशी़गंध
----- रावांचे नाव घेण्यात मला आहे आनंद
९६     जीवनात ही घडी अशीच राहू दे
----- रावांचे प्रीतफुल असेच हसु दे
९७     संथ वाहती गंगा, यमुना, आणि सरस्वती
----- रावांचे नाव हीच माझ्या प्रेमाची महती
९८     कस्तुरीचा सुवास दरवळतो रानात
----- रावांचे नाव घेते माझ्या मनात
९९     श्रीरामाच्या पाऊली वाहते फुल आणि पान
----- रावांचे नाव घेते, राखते सर्वांचा मान
१००     निळया आकाशी रोहिणीस वाटे चंद्रासवे असावे
लग्नाच्या दिवशी ----- स वाटे ----- रावांचे नाव घ्यावे
१०१ नागपंचमीच्या सणी सख्या पुजती वारुळाला
----- रावांविना शोभा नाही वैभवाच्या देऊळाला

Post a Comment Blogger

 
Top