थोडासा थांब बघतर मागे वळूनकुठेपर्यंत आले आहे मी


तुझ्या सोबत तुझ्या नकळत


थोडासा थांब बघतर जराहे डोळे फक्त तुझीच वाट बघत आहे रात्रदिवस


थकलेत् रे तेत्याना एकदा अलगद तुझ्या ओठानी पुसून तर जा जरा

थोडासा थांब बघतर जरातुझ्या नसन्याने तुझ्या असण्याचे महत्व कळला आहे मला

तुझ असण पुन्हा एकदा देऊन तर जा जरा


थोडासा थांब बघतर जरातुझ काम, तुझ घर, तुझे मित्र, तुझ विश्व


सगळ सगळ मान्य मला


पण इथे कुणीतरी तुझ्यासाठी एक जग उभ केलय


ते बघून तर जा जरा


थोडासा थांब बघतर जराहा चंद्र सुद्धा हसतो मला


म्हणतो, ज्याला तू आमच्यात शोधत असत्तेस रात्र रात्र

तोही तुझ्यासाठी झुरततोय का असाच


त्या चंद्राला उत्तर देऊन तर जा जरा


थोडासा थांब बघतर जराआठवण तुलाही येते माझी


पापणी तुझी ही ओलवते अश्रूनी


त्या अश्रूना माझ्या ओंज़ळीत देवून तर जा जरा


थोडासा थांब बघतर जरातुझ हसण तुझ बोलण


तुझा राग तुझ गप्प राहण


घेऊन गेलास तुझ्याबरोबर तू सर्व


ज़गण्यासाठी तेवढेच आहे रे माझ्याकडे


माझ जगण देऊन तर ज़ा जरा...


थोडासा थांब बघतर जरामाझ्या ज़वळ थोडा बसतर जरा


माझा सहवास, माझा श्वास, माझी सोबत


अनुभव तर जराथोडासा थांब बघतर जराप्रेमात म्हणे न सांगता न बोलता


सर्व काही कळतमग न सांगता न बोलता


मला समजून तर घे जरा


थोडासा थांब बघतर जरातुझ्यात स्वत:लाच हरवून


बसले मी कुठेतरीजरा येऊन मला माझेपन


शोधून तर दे जराथोडासा थांब बघतर जरामाझ्या दिवसात, माझ्या रात्रीत


माझ्या प्रत्येक क्षणात तू आहेस


व्यापून टाकल आहेस तू मला


माझा एक एक क्षण


मला परत देऊन तर जा जरा


थोडासा थांब बघतर जराएकदा, फक्त एकदाच माझ्या मनात डोकवून तर जा

स्वता:लाच बघितल्यावर कस वाटत


ते सांगून तर जा जरा...


थोडासा थांब बघतर जराअळुवा वरच्या थेंबासारखा आहे रे हे आयुष्य... क्षणभंगुर

कुणी ते पाण हलवण्या आधी आणि तो इवलसा थेंब कुठेतरी लुप्त होण्याआधी
एकदा प्रेम करुन तर जा जरा...


थोडासा थांब बघतर जरा


शेवटचा थोडासा थांबकसलीही अपेक्षा नाही... की कासलही बंध नकोत


प्रेम केल आहे तुझ्यावर... त्यात कसले व्यवहार नकोत

भावनाच फक्त कळतात रे मला


त्याचा पलिकडचे काहीही नको


एकदा त्या भावनाना स्पर्शून तर जा जरा


थोडासा थांब बघतर जरा


ह्या वेडीला थोडस शहाणपण शिकवून तर जा जरा.


थोडासा थांब बघतर जरा

Post a Comment Blogger

 
Top