कल्पनेतली परीच ती
ठाउक नाही कशी ती दिसते
अशी ती असते,
कल्पनेतुनी वास्तवात येई
तशी ती कधीच नसते...

वेळी-अवेळी पाउस पडता
आनंदाने सदैव भिजते
अशी ती असते,
भिजता-भिजता
वाहून जाई
तशी ती कधीच नसते...मदतीस तयार परांच्या
मेणापरी जळुनी थिजते
अशी ती असते,
थिजता-थिजता
उरुन जाई
तशी ती कधीच नसते...


रात्रीस फुलांच्या कुशीत
चिरनिद्रेस ती निजते
अशी ती असते,
निजता-निजता
स्वप्नात विरून जाई
तशी ती कधीच नसते...


उंच अवकाशी उड़ता
क्षणात काळ्या मातीत रूजते
अशी ती असते,
रुजता-रुजता
उमलणे विसरुनी जाई
तशी ती कधीच नसते...

कल्पनेतली परीच ती
वास्तवात कधीच नसते...
वास्तवात कधीच नसते... 

Post a Comment Blogger

 
Top